To Tucson, and Beyond! Day ten, Salton Sea and Joshua Tree